وبلاگ تیم VB.net 2010

و مصاحبه هایی با اعضای تیم طراح  Visual Studio 2010