2- Collection Initializers

Collection Initializers خصوصیتی است که برای ایجاد یکباره مجموعه ای همجنس از متغیرها با مقادیر پیش فرض ارائه شده است. بعبارت دیگر می توان دیکشنری از متغیرهای مورد نیاز و همجنس را به یکباره ایجاد و مقدار دهی کرد.

این خصوصیت با دو Syntax و به شکلهای زیر قابل استفاده می باشد .

1

Dim month = New List(Of string) From
{"Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun",
"Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"}
0

2
Dim month AS New List(Of string) From 
{"Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun",
"Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"}0


تیم طراح ، سینتکس دوم را ، بخاطر انعطاف پذیر بودن برای تنظیمات پیشنهاد می کند .
اما به نظر می آید که می توان ماتریسی از دیکشنری های مورد نیاز را به این شکل ایجاد کرد . (کد 3)
همچنین میتوان به دیکشنری ایجاد شده ، با شکلی دیگر نیز مقداردهی کرد (کد 4)

3

Dim lookupTable As New Dictionary(Of Integer, String)
From
{{1, "One"},{2, "Two"},{3, "Three"},{4, "Four"}}

4

Dim lookupTable As New Dictionary(Of Integer, String)
lookupTable.Add(1, "One")
lookupTable.Add(2, "Two")
lookupTable.Add(3, "Three")
lookupTable.Add(4, "Four")